fbpx
Mistrzostwa PMU Maderm

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW MAKIJAŻU PERMANENTNEGO MADERM ESTHETIC ONLINE

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Międzynarodowe Mistrzostwa Makijażu Permanentnego Maderm Esthetic Online zwane dalej mistrzostwami są organizowane przez Agnieszkę Cepińską-Majewską, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Maderm Esthetic Agnieszka Cepińska-Majewska, ul. Żeromskiego 23A, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

2. Mistrzostwa obejmują makijaż permanentny brwi, ust, powiek oraz niszy w pmu która obejmuje zagadnienia tj mikropigmentacja skóry głowy SMP, piegi i mini tatuaż

3. Mistrzostwa nie mają charakteru gry losowej ani zakładu wzajemnego, zgodnie z definicją ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

4. Mistrzostwa odbywają się na zasadach przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisami art. 919-921 kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

5. Organizator osobiście powołuje skład jury, które ma za zadanie wyłonić zwycięzców na podstawie kryteriów ocen, specyfikacji zdjęć oraz regulaminu.

6. Przy wyborze jury, organizator kieruje się doświadczeniem, stażem pracy, wiedzą, osiągnięciami lub wyróżnieniem prac wśród innych linergistów.

7. Nagrody są sponsorowane przez organizatora oraz sponsorów, którzy dobrowolnie decydują się nagrodzić uczestników mistrzostw.

8. Organizator nie nabywa praw majątkowych do nagród oferowanych przez sponsorów i nie ponosi odpowiedzialności za ich realizację.

9. Sponsorzy dobrowolnie zobowiązują się nagrodzić uczestników na podium oraz spełnić związane z nagrodami obowiązki podatkowe.

10. Regulamin określa warunki, jakie muszą spełnić uczestnicy, aby wziąć udział w mistrzostwach.

11. Jury zgodnie i nieodpłatnie ocenia prace uczestników według kryteriów i specyfikacji zdjęć.

12. Po spełnieniu warunków uczestnictwa jako jury, zostaje wyróżnione dyplomem i statuetką za swój dobrowolny wkład i poświęcony czas na organizację mistrzostw.

13. Uczestnicy muszą przestrzegać terminów składania zgłoszeń, w przeciwnym razie zostaną zdyskwalifikowani.

14. Jury oraz sponsorzy zobowiązują się przestrzegać ustalonych terminów mistrzostw.

15. Sponsorzy, po spełnieniu warunków uczestnictwa jako sponsorzy, zostaną wyróżnieni dyplomem i statuetką za swój dobrowolny wkład i czas poświęcony na organizację mistrzostw.

16. Wszelkie działania na szkodę organizatora, firmy organizatora, jurorów lub sponsorów przez uczestnika, wiążą się z oficjalną dyskwalifikacją uczestnika mistrzostw, karą finansową i dalszym postępowaniem.

WARUNKI:

1. Udział w mistrzostwach jest dobrowolny i odpłatny, zgodny z zasadami uczestnictwa.

2. Opłata wstępu jest nieodwracalna – prosimy o rozważne podjęcie decyzji dotyczącej zgłoszenia.

3. Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, zapoznała się z regulaminem, kryteriami ocen oraz specyfikacją zdjęć i akceptuje go w pełni.

4. Przed zapisem, każdemu uczestnikowi wysyłany jest pełny regulamin, kryteria ocen, specyfikacja zdjęć, formularz zgłoszeniowy oraz zgoda dla modelki w celach wykorzystania wizerunku w mistrzostwach oraz na mediach społecznościowych, drogą mailową.

5. Organizator, dla każdego uczestnika chętnego do wykonania plakatu reklamowego do wykorzystania na portalach społecznościowych, zapewnia jego stworzenie.

6. Wyrażenie chęci uczestnika co do wykonania plakatu równoznaczne jest ze zgodą na udostępnienie i wykorzystanie wizerunku uczestnika przez organizatora.

7. Osoba fizyczna chcąca zostać dobrowolnie sponsorem lub jurorem wyraża zgodę na wykonanie plakatu reklamowego do wykorzystania w mistrzostwach w celach promocyjnych i reklamowych.

8. Sponsor i juror wysyłają zdjęcia dobrowolnie, które mogą być użyte w mistrzostwach. W przypadku, gdy sponsor lub juror nie wyrażają zgody na udostępnienie konkretnego zdjęcia lub filmu, są zobowiązani natychmiast poinformować organizatora w celu natychmiastowego usunięcia ich z mistrzowskiego portalu społecznościowego przed zakończeniem mistrzostw w przeciwnym razie będzie to niemożliwe.

9. Organizator bezpłatnie tworzy plakaty reklamowe do promocji mistrzostw dla uczestników, sponsorów oraz jury.

10. Uczestnikiem mistrzostw nie może być osoba z rodziny Organizatora w drugim stopniu pokrewieństwa ani osoba współpracująca z nim w gabinecie.

11. Uczestnikiem mistrzostw nie może być osoba będąca częścią jury lub osoba z rodziny członka jury w drugim stopniu pokrewieństwa lub współpracująca z nim.

12. Jury nie może nawiązywać kontaktu z żadnym z uczestników na etapie przesyłania prac.

13. Jury nie może nawiązywać kontaktu z żadnym z uczestników do czasu zakończenia wystawiania ocen według kryteria oceniania.

14. Jury nie może nadużywać swojego stanowiska w mistrzostwach ani wpływać na sfałszowanie wyników w żaden sposób.

15. Sponsor może zostać uczestnikiem mistrzostw, jeśli przed zostaniem sponsorem wyrazi taką chęć. Osoba taka musi poinformować organizatora o chęci uczestnictwa w konkretnej kategorii i dywizji. Nagroda dla takiego sponsora zostanie przypisana do konkretnej kategorii przed rozpoczęciem mistrzostw, nie mając związku ze sponsorem.

 

ZASADY MISTRZOSTW:

1. Oficjalne rozpoczęcie mistrzostw nastąpi 01 marca 2024 roku.

2. Zapisy do mistrzostw są możliwe do dnia 22 kwietnia 2024 roku do godziny 21:00.

3. W celu uczestnictwa w mistrzostwach należy przesłać pracę zabiegu makijażu permanentnego w wybranej kategorii i dywizji wykonanego na modelce bez wcześniejszego makijażu permanentnego bezpośrednio przed jak i po zabiegu w terminie od 01.03.2024-22.04.2024r do godziny 21:00

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się we wtorek 07 maja 2024 roku o wcześniej ustalonej godzinie, informacja będzie dostępna na mediach społecznościowych na oficjalnej stronie Maderm Esthetic na Instagramie IG: maderm_pmu

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty ogłoszenia wyników w późniejszym terminie, jeśli pojawią się utrudnienia niezależne od niego, by zachować pierwotną datę.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Uczestnik mistrzostw musi zgłosić się do Firmy Maderm Esthetic poprzez media społecznościowe, tel 791-900-690 lub bezpośrednio do organizatora mistrzostw, bądź wysłać e-mailem deklarację udziału na adres: letstalkaboutpmu@gmail.com

2. Po otrzymaniu potwierdzenia, uczestnik otrzyma regulamin mistrzostw, kryterię ocen, specyfikację zdjęć, zgodę dla modelki, formularz zgłoszeniowy oraz informacje dotyczące opłaty wpisowej (zakupu biletu).

3. Opłata wpisowa jest nieodwracalna.

4. Uczestnik musi poinformować organizatora o wybranej kategorii i dywizji.

5. Wybór ten jest niezmienialny po dokonaniu opłaty.

6. Uczestnik może zrezygnować z wysłania prac, ale opłata wpisowa pozostaje niezwracalna.

7. Uczestnik musi przesłać potwierdzenie opłaty, wypełniony formularz zgłoszeniowy, certyfikat potwierdzający staż pracy (certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego z widoczną datą ukończenia szkolenia) oraz przesłać swoje zdjęcie w celu możliwości wykonania dla uczestnika plakatu reklamowego na media społecznościowe.

8. Zgoda modelki na wykorzystanie wizerunku musi być przesłana w tym samym terminie, co zdjęcia do udziału w mistrzostwach.

9. Uczestnik zobowiązuje się do przesłania prac modelki przed i po zabiegu w terminie 01.03.2024-22.04.2024r. do godziny 21:00.

10. Przedmiotem prac są wykonane makijaże permanentne zgodnie z regulaminem, przy użyciu pigmentów marki MADERM ESTHETIC.

11. Przedmiotem prac nie mogą być makijaże permanentne wykonane podczas szkolenia z pomocą szkoleniowca.

12. Uczestnik musi upewnić się, że modelka nie ma przeciwwskazań do zabiegu. W przypadku przeciwwskazań, uczestnik musi wybrać odpowiednią osobę.

13. Uczestnik ma obowiązek umieszczenie informacji w pliku opisowym na temat jakie pigmenty (nazwa koloru) marki MADERM ESTHETIC zostały wykorzystane do wykonania mistrzowskiej pracy makijażu permanentnego na modelce.

14. Zapisy są przyjmowane do 22 kwietnia 2024 roku do godziny 21:00.

15. Opłatę wpisową należy uiścić przelewem bankowym na podane dane:

Maderm Esthetic Agnieszka Cepińska-Majewska, ul. Żeromskiego 23a, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Nr konta:

95 1940 1076 3184 8112 0002 0000

16. Organizator, jury i sponsorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykonania pigmentacji na modelce. Uczestnik musi przestrzegać zasad higieny, BHP i sztuki.

17. Uczestnik może zgłosić się do jednej kategorii tylko raz i przesłać jedną pracę na jednej modelce.

18. Zdjęcia muszą spełniać specyfikację zdjęć podaną przez organizatora.

19. Zdjęcia modelki nie mogą brać udziału w innych mistrzostwach lub konkursach jednocześnie i nie mogą być wcześniej publikowane w internecie.

20. Zdjęcia zgodne ze specyfikacją muszą być przesłane na oficjalny adres e-mail konkursu: letstalkaboutpmu@gmail.com

21. Należy zamieścić opis w pliku .doc lub .pdf związany z zabiegiem, z informacją na temat jakie pigmenty marki Maderm Esthetic zostały wykorzystane do wykonania zabiegu makijażu permanentnego. Opis powinien być krótki i pomocny dla jury, można w nim umieścić informację na temat oczekiwań modelki i reakcji skóry podczas pracy.

22. Zabronione jest podpisywanie się w opisie i nakładanie na zdjęcie logo.

23. Organizator weryfikuje każdy opis.

24. W tytule e-maila należy wpisać imię, nazwisko, kategorię i dywizję.

25. Organizator przypisuje numer modelki po zakończeniu terminu przesyłania prac.

26. Po zakończeniu mistrzostw, organizator informuje każdego uczestnika o numerze modelki.

27. Po mistrzostwach uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w mistrzostwach.

28. Uczestnicy mają dwa tygodnie od zakończenia mistrzostw na poproszenie o kartę ocen swojej modelki.

29. Zgłoszenia przesłane po wyznaczonych terminach nie będą brane pod uwagę i zostaną zdyskwalifikowane. Prace takie nie spełnią wymogów regulaminu.

30. Jurorzy, którzy nie ocenią prac uczestników w terminie wyznaczonym przez organizatora, zostaną zdyskwalifikowani z pełnienia obowiązku jurora mistrzostw.

31. Organizator osobiście sprawdza spełnienie wszystkich wymagań mistrzostw.

32. Do ogłoszenia wyników uczestnicy nie mogą udostępniać swoich prac mistrzowskich w żadnym miejscu.

 

DYSKWALIFIKACJA:

Dyskwalifikacja uczestnika mistrzostw jest dopuszczalna przez organizatora. W przypadku dyskwalifikacji opłata wpisowa nie jest zwracana. Do dyskwalifikacji z mistrzostw może dojść w momencie gdy:

1. Uczestnik nie przestrzega regulaminu mistrzostw.

2. Uczestnik nie wpłacił opłaty wpisowej na mistrzostwa.

3. Uczestnik użył programu do retuszu zdjęć.

4. Uczestnik użył kosmetyków do makijażu aby poprawić efekt zabiegu makijażu permanentnego w miejscu zabiegowym.

5. Uczestnik opublikował w mediach społecznościowych lub w innych miejscach zdjęcia swoje z modelką przed oceną prac jurorów.

6. Uczestnik opublikował w mediach społecznościowych lub w innych miejscach zdjęcia swojej modelki przed oceną prac jurorów.

7. Uczestnik opublikował w mediach społecznościowych lub w innych miejscach zdjęcia wykonanej przez siebie pracy, która bierze udział w mistrzostwach przed oceną prac jurorów.

8. Uczestnik działa na szkodę organizatora, firmy organizatora lub jurorów i sponsorów.

 

REKLAMACJE:

1. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić reklamację związana z udziałem w mistrzostwach w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia mistrzostw po oficjalnym odczytaniu wyników.

2. Reklamację należy złożyć na piśmie i wysłać na adres e-mail: letstalkaboutpmu@gmail.com

3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Organizator podejmuje wszelkie starania, aby mistrzostwa były przeprowadzone na najwyższym poziomie.

5. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku braku zajęcia miejsca na podium.

6. Uczestnik przed udziałem w mistrzostwach otrzymuje informacje dotyczące kryteriów oceny, specyfikacji zdjęć, a skład jury jest dostępny na profilu mistrzostw.

7. Jury ocenia prace według swojego poczucia estetyki i ogólnodostępnych kryteriów.

8. Różnice w ocenie estetyki pomiędzy uczestnikiem a jury nie stanowią podstawy do reklamacji.

9. Skład jury to eksperci w dziedzinie makijażu permanentnego.

10. Organizator nie dopuści do sytuacji, w której punktacja pracy zostałaby zaniżona. W przypadku istotnych różnic w punktacji między jednym jurorem a pozostałymi, dany juror musi udzielić wyjaśnień i uzasadnić swoją ocenę, która będzie podlegała rozpatrzeniu przez organizatora.

 

ZWYCIĘSTWO:

1. Osoby zasiadające w jury będą oceniały prace zgodnie z kryteriami ocen i specyfikacją zdjęć opracowaną przez organizatora.

2. Każdy członek jury przyzna punktację w skali od 0 do 10 w celu oceny pracy uczestnika.

3. Nagrody zostaną przyznane uczestnikom zajmującym miejsca na podium, czyli 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii, zgodnie z ilością zdobytych punktów.

4. Zwycięzcy otrzymają puchary, dyplomy oraz inne przypisane nagrody.

5. Uczestnicy zajmujący 4 miejsce otrzymają medale i dyplomy za swój udział, jednak pozostałe miejsca nie zostaną nagrodzone.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 07 maja 2024 roku.

7. NAGRODA OSCAR MADERM ESTHETIC będzie przyznana jednej osobie, która zdobędzie największą ilość punktów uczestnicząc w co najmniej 3 kategoriach. W przypadku braku uczestników spełniających ten warunek, nagroda OSCAR MADERM ESTHETIC nie zostanie przyznana.

8. W sytuacji, gdy dwie lub więcej osób zajmie ex aequo miejsce, organizator powoła kilka osób z jury do podjęcia decyzji w celu określenia kolejności zwycięzców.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty ogłoszenia wyników, jeśli zajdzie taka konieczność.

10. Organizator ma dwa miesiące na wysłanie nagród po zakończeniu mistrzostw. Uczestnicy ponoszą koszty przesyłki nagród.

11. W celu otrzymania nagrody, organizator skontaktuje się osobiście z każdym zwycięzcą, który będzie zobowiązany podać swoje imię, nazwisko, adres do wysyłki oraz numer telefonu. Jeśli zwycięzca nie odpowie w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników, nagroda przepada.

12. Nagrody sponsorowane przez organizatora i sponsorów podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie nabywa praw majątkowych do sponsorowanych nagród i nie będzie nimi zarządzał.

13. Nagrody nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny i przepadają w przypadku rezygnacji z nich.

14. Zwycięzca nie może sprzedawać nagród i nimi handlować.

15. Sponsorzy zobowiązani są dostarczyć nagrody wolne od wad fabrycznych.

 

RODO:

1. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem oraz polityką firmy Maderm Esthetic Agnieszka Cepińska-Majewska.

2. Odbiorcami danych osobowych są tylko odpowiednie podmioty, w tym zewnętrzne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia. Odbiorcami mogą także być dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej oraz administratorzy serwisów, na których zamieszczany jest wizerunek.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, a uczestnicy, jury, sponsorzy oraz modelki mają prawo żądać dostępu, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Mają także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku naruszenia praw, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane są używane wyłącznie w celu przeprowadzenia mistrzostw.

5. Uczestnicy muszą wyrazić zgodę na oficjalną publikację swojego imienia, nazwiska oraz nazwy na Instagramie bądź Facebooku w przypadku zajęcia miejsca (miejsca 1, 2, 3, 4).

6. Uczestnicy oświadczają, że ich prace nie naruszają dóbr osobistych, materialnych ani praw autorskich innych osób.

7. Uczestnicy muszą posiadać pisemną zgodę na wykorzystanie wizerunku modelki dla potrzeb mistrzostw.

8. W przypadku wygranej (miejsca 1, 2, 3, 4) uczestnicy wyrażają dobrowolną zgodę na publikację swojej pracy na stronie oficjalnej konkursu na Instagramie oraz na publikację swojego wizerunku na tym samym profilu.

9. W przypadku wystąpienia modelki bądź osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego przeciwko organizatorowi z roszczeniami pozostającymi w związku z wykorzystywaniem wizerunku, jak również naruszenia dóbr osobistych osób uwiecznionych na profilu, uczestnik zobowiązuje się zwolnić organizatora w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego od obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej z powyższych tytułów.

 

ZOBOWIĄZANIA STRON:

Uczestnik, jury, sponsorzy oraz modelki wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie swojego wizerunku dla celów udziału w mistrzostwach z dziedziny makijażu permanentnego, obejmujące: 

1. Utrwalanie wizerunku: Utrwalanie za pomocą różnych technik, włączając technikę zapisu cyfrowego. Kopiowanie i zwielokrotnianie za pomocą różnych technik, w tym techniki cyfrowej.

2. Obrót i dystrybucję wizerunku: Obrót oryginałem i egzemplarzami nośników wizerunku poprzez użyczanie i najem oryginałów lub egzemplarzy.

3. Powielanie, dystrybucję, emisję publiczną, emisję w ramach pokazów zamkniętych, a także poprzez telewizję, internet i inne środki masowego przekazu.

4. Przechowywanie cyfrowe: Wprowadzanie do pamięci komputera i gromadzenie danych w formie cyfrowej, w tym w chmurze.

5. Publiczne udostępnianie: Publiczne udostępnianie wizerunku tak, aby każdy mómieć do niego dostęp w miejscu i czasie według własnego wyboru.

6. Publiczne udostępnianie na stronach internetowych należących do pozyskujących zgodę.

7. Dostosowanie do celów technicznych: Dostosowanie do wymogów technicznych strony internetowej, platformy sprzedażowej, mediów społecznościowych itp.

8. Utrwalenie w materiałach marketingowych: Utrwalenie i zwielokrotnienie poprzez wydrukowanie w materiałach marketingowych, promocyjnych, reklamowych pozyskujących zgodę, np. ulotkach, plakatach, banerach, roll-upach, katalogach.

9. Rozpowszechnianie w reklamie: Rozpowszechnianie na wszelkich nośnikach reklamy, np. ulotkach, plakatach, banerach, roll-upach, katalogach.

10. Publikacja w materiałach prasowych i marketingowych.

11. Rozpowszechnianie w inny sposób: Rozpowszechnianie w sposób inny niż określony powyżej.

12. Powyższe zobowiązania obejmują szeroki zakres wykorzystania wizerunku w różnych mediach i celach związanych z promocją i realizacją mistrzostw.

 

KATEGORIE I DYWIZJE MISTRZOSTW:

 

DYWIZJA JUNIOR:

Uczestnicy ze stażem pracy do 2 lat

Potwierdzenie stażu pracy certyfikatem szkolenia podstawowego

 

DYWIZJA MASTER:

Uczestnicy ze stażem pracy powyżej 2 lat

Potwierdzenie stażu pracy certyfikatem szkolenia podstawowego

 

Organizator nie klasyfikuje czy uczestnik jest Jurorem na innych mistrzostwach, szkoleniowcem, trenerem, prelegentem czy sponsorem zarówno w dywizji junior jak i master. Organizator nie sprawdza czy certyfikat jest zgodny z orginałem, jeśli uczestnik przedstawi nieoryginalny certyfikat szkolenia podstawowego lub zatai datę pierwszego szkolenia, która świadczy o dywizji junior lub master w mistrzostwach makijażu permanentnego uczestnik zostaje zdyskwalifikowany z mistrzostw.

 

KATEGORIE:

Brwi technika OMBRE BROWS

Brwi techniką HAIRSTROKE (włos)

Powieki techniką PERFECT EYELINER

Powieki techniką SHADING EYELINER

Usta techniką PERFECT LIPS

Nisze pmu: SMP (mikropigmentacja skóry głowy, damskiej lub męskiej), PIEGI, SMALL TATTOO ta kategoria jest jedną kategorią bez podziału na dywizje. Kryteria ocen jest w tej kategorii uogólniona z dołączeniem oceny ART.

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC:

1. Każda praca musi być zgodna z kategorią i dywizją.

2. Zdjęcia muszą spełniać określone warunki co do techniki, światła i prezentacji.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich wytycznych, a ich prace będą podlegać dyskwalifikacji w przypadku niespełnienia wymagań.

 

UWAGA:

1. Zgłoszenia będą weryfikowane, a nieprawdziwe informacje skutkować będą dyskwalifikacją.

2. Zdyskwalifikowani uczestnicy nie otrzymają zwrotu kosztów zgłoszenia, a ich prace nie będą oceniane przez jury.

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REJESTRACJI

1. Higiena i czystość prac – wszystkie prace powinny przedstawiać makijaże permanentne wykonane zgodnie ze sztuką. Ocena obejmuje wysoką higienę podczas zabiegu, stąd czystość prac jest kluczowa.

2. Modele i modelki nie mogą posiadać makijażu twarzy. Wybrane modelki nie mogą posiadać starego makijażu permanentnego. Strefa pigmentacji musi być wolna od wcześniejszych zabiegów pigmentacji. Nie może być po laserowym bądź chemicznym usuwaniu.

3. Zdjęcia przed i po przedstawiające pełen demakijaż twarzy modelki bądź modela. Zabronione ulepszacze: podkład, korektor, kredka, znieczulenie, balsamy. Jedyny akceptowany element dotyczy rzęs, takie jak tusz, laminacja lub modelowanie rzęs.

4. Zdjęcia przed i po nie mogą być retuszowane czy poddawane innej obróbce. Oryginalne zdjęcia z tym samym aparatem, nie w postaci kolażu.

5. Tło i wykonanie – jasne, jednolite tło bez dodatków, ramek czy certyfikatów. Bez kolorowego tła, ciemnego tła czy innych widocznych elementów.

6. Czystość i jakość prac – prace muszą być czyste, prosto z rolki. Bez elementów firmowych, produktów czy znaków wodnych. Wyraźne, wykonane w dobrym świetle.

7. Zgoda modelki/modela: modelka/model zobowiązani są do podpisania zgody na udostępnienie i wykorzystanie wizerunku. Brak podpisanej zgody oznacza dyskwalifikację pracy.

8. Zdjęcia bez wskaźników marki: nie mogą być widoczne marki urządzeń, pigmentów, kolorów rękawiczek czy paznokci.

9. Unikalność pracy: wizerunek modelki oraz wykonanej pigmentacji nie może być wcześniej publikowany. Zdjęcia nie mogą być wykorzystywane w innych mistrzostwach trwających w tym samym czasie ani w mistrzostwach odbywających się wcześniej.

10. Praca musi być świeża: pigmentacje muszą być wykonane na świeżo dla celów udziału w mistrzostwach.

         

Przeciwdziałanie oszustwom:

Wszelkie próby oszustwa będą rygorystycznie traktowane. Osoby próbujące oszukać zostaną zdyskwalifikowane, bez zwrotu kosztów udziału.

         

Przestrzeganie wytycznych:

Prace, które nie spełniają wytycznych, nie zostaną przesłane do oceny jury.

         

Dodatkowe informacje:

Zdjęcia prac nie mogą być używane w innych mistrzostwach trwających w tym samym czasie.

         

Przesyłanie zgód:

Gotowa zgoda modelki/modela zostanie przesłana razem ze zgłoszeniem.

Przypominamy, że przekroczenie któregokolwiek z powyższych warunków może skutkować oficjalną dyskwalifikacją.

 

Niech wygra najlepszy! Powodzenia!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wygraj marzenia!

Do zobaczenia na podium!